دهستان چله : ایل شیرزادی - قمراعلی - کلاه داز سفلی - چشمه مورینه - تازه آباد بطی - وارگه سفلی - چشمه پهن رشید - زینل خان - کلاه دراز علیا-کلاه دراز وسطی-کلاه دراز سفلی - هوشیار چله - اکبر جعفر - تازه آباد صید علی - چشمه نظامی - سنگ چین صالح - چشمه پهن فریدون - کاسه کران - عبدالعزیز - سراب - سنگ کرمو شیرزادی - چشمه پهن علیشاه - بان میدان عبدالله - پشته سماوات - تازه آباد حیدربیگی - وارگه علیا - چشمه سنگی روتوند - چشمه کبود - چشمه گلینه - خیرویس - دربند خیزان - زاغه علی کرم - بشیر آباد بطی - طایفه شاعران - کولسوند - طایفه همت حسن پور - طایفه حضرت سلیمان - کلاه دراز وسطی - میرزا آباد - طایفه شیرزادی

حومه:پشته مهدی قلی خان - پلکین - جابر سفلی - کله پای قاسم - گاومخل ایوانی - گورسفید - مرجان بابا مراد - مرجان قیطول - مرجان گمار - میرابه - میر صفی - دارتوت صیادی - مودراز حسین - به آباد صالح - بینه گرد - دندانه - کله جوب علیا - گاو میش چران عرب - گرازان سفلی - گرازان علیا - گراویان سفلی - کله جوب علیا دو - دار بلوط - علیخان آباد - آوزین فریدون - به آباد قباسیان - پشت تنگ کورک - تپه میر حسن - توران شهر - سر تیتان - سیاه گل - شیخ سرخ الدین سفلی - شیخ سرخ الدین علیا - علیرضا وندی - قاسم آباد - کله جوب اسفندیاری - کله جوب سفلی - دارتوت رحیم - محمدرضا کیانی - مناف آباد - رویبان بزرگ - رویبان کوچک - کله جوب کرمی - علی آباد - محمد کسانی نژاد

دهستان ویژنان:باوندمکر - پشته کبود علی میرزا - سرحال شیرزادی - قروتگ - قشقه - قیلان - درویش - گزین - مورت سبز - میر میراب علیا - میه مز - نیان - چم سورک وسطی - پنجعلی - داربید حسین علی - داربید علی اکبر - داربید نظر علی - سرپلک یوسفی - شاوگه - سیاه سیاه - آهنگران - سیروله - میان راه - میر میراب سفلی - چم سورک سفلی - چم سورک علیا - گل خیرک علیا - مورت هادی - فالوشن - گل خیرک سفلی

گواور:بیگ رضایی - سید محمدی - باسکله چشمه سفید - باسکله در انبار - طایفه رجب - لته چقا صیادیان - میرمنگان علیا - طایفه قوچی - کلک - ژاومرگ علیا - چشمه غلامی - چشمه حاجگه جعفری - داربادام - صالحگه - قلعه رمن - کرکول کسان - تولگ - چشمه بطال - چشمه عیسی - شیخ جبرئیل - درگه - باسکله بورویم - باسکله وسط - چشمه جادر - گرماب محمدرضاوندی - میرمنگان سفلی - وارگه - هفت چشمه جهانشاه - چشمه سفید وسین - انجیر در میان - بره گینه - چال سیاه - چشمه خانی - زرور - پیکوله - میان رود - باقری - سید نازه - شیرزادی - طایفه خیدان - علیرضا وندی - ژاومرگ محمد مراد - ژاومرگ سفلی - احمد کشته داربادام - باسکله خان میرزا - بهرام بیگ - باپیر سفلی - چشمه سفید روتوند - سراب قنبر - کمره - چشمه حاجگه شیرزادی

دهستان دیره:بطیار احمد - چمن گلین - شهرک جوب باغان - گلوزی - میان رود - نجار گلین - نساردیره - افشار آباد - امامقلی - انجاورود - تنگ لانه بان صفر نیازی - جویباغان سفلی - جویباغان علیا - دارابی - داروند1 - داروند2 - داروند3 - سنگ در میان سفلی - سنگ در میان علیا - شاهمار - شنقال خالدی - شیشه راه - نسار دیره سفلی - گلوزی داود - علیجان - شلین - گلین اله مراد

دهستان حیدریه : بهرام وند - کل کش - سوخور کرمی - سوخور مروتی - قلی قلی - قیطول - سوخور نامدار عبدی - سوخور شهباز شیری - سوخور کهزاد - کاظم خانی سفلی - کاظم خانی علیا - محمدی سفلی - محمدی علیا - بابا رستم - سوخور خوش اقبال - سوخور شهباز نجفی - سوخور علی محمد گل محمدی - سوخور نامدار میرزاپور - سوخور رشید - سوخور الهی - سوخور حاجی مراد